KONTAKTY

NAVI Team, s.r.o.
Konstantinova 20
149 00, Praha 4
tel: +420 603 468 453
fax:
info(a)navi.cz

ANKETA

Jak se vám tyto stránky líbí?

Velice moc 61% Strašně moc 25% Nemnoho 7% Vůbec 7%

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky společnosti NAVI team s.r.o.

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti NAVI team s.r.o.

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost NAVI team s.r.o., se sídlem Praha 4, Konstantinova 1481/20, PSČ 149 00, IČ: 281 89 019, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 131651 a kupujícího (dále také jako zákazník, spotřebitel).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

Uzavření kupní smlouvy

Návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na webové stránky prodávajícího. Potvrzením a odesláním vyplněné objednávky kupujícím a jejím následným přijetím prodávajícím je kupní smlouva uzavřena. Před závazným odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně měnit jím zadané údaje. Vyplněná potvrzená objednávka je závazná pro obě smluvní strany. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Prodávající potvrdí přijetí objednávky emailem, toto potvrzení však nemá na vznik smlouvy vliv. Uzavřenou smlouvu, včetně dohodnuté ceny, lze měnit nebo rušit pouze dohodou obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

 

Není-li kupující spotřebitel, návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) je v jeho případě odeslaná objednávka kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu.

 

Přepravné činí paušálně 130,- Kč vč. DPH. V případě, že kupní cena na základě jedné objednávky převyšuje 5.000,- Kč vč. DPH hradí náklady na přepravné prodávající.

 

Je-li kupujícím spotřebitel, kupní cena je placena na dobírku při dodání zboží, ostatním kupujícím vystaví prodávající fakturu s dobou splatnosti 14 dní ode dne vystavení.

 

Práva z vadného plnění

Věc je vadná, nemá-li ujednané, případně pro daný účel obvyklé vlastnosti, jakost, provedení a množství a dále nehodí-li se ke svému obvyklému účelu. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Vzorové Oznámení o odstoupení od smlouvy tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V oznámení o odstoupení uvede spotřebitel číslo účtu, na který mu má být vrácena kupní cena. V případě, že tak neučiní, bude mu kupní cena vyplacena na požádání v hotovosti na adrese Maloobchodního  a velkoobchodního prodejního skladu prodávajícího, Petra Bezruče 476, Pečky  28911. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží ve stejném stavu a množství, v jakém ho od prodávajícího obdržel nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy se nevztahuje zejména na zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá kupní cena uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.09.2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: NAVI team s.r.o., Petra Bezruče 476, Pečky  28911

 

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………………………….………………………………………..

- Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………

- Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: …………………………………….

- Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

- Číslo prodejního dokladu*: …………………………………………………………………...

- Číslo objednávky*: ……………………………………………………………………………

- Kupní cena má být vrácena na bankovní účet bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo*:

................................................ /........................

 

Dne ……………………………………………

 

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů

 

……………………………………………..

 

(*)Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku